Pravidla soutěž

Pravidla pro zařazení do slosování o dárky
Slosování o ceny za objednávku, nebo prodejku nad 1500,- Kč

 (dále jako „Pravidla“)

 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Pořadatelem soutěže je společnost Crazy fins s.r.o. se sídlem Krejčíkova 2014/4, Plzeň, 326 00 IČO:09233741 zapsaná pod spisovou značkou oddíl C, vložka 39439  Krajského soudu v Plzni (dále jako „pořadatel“).

 Kontaktní údaje pořadatele ve věci soutěže obchod@vproudu.cz   +420 377 320322. Předmětem těchto Pravidel je vymezení podmínek, za kterých se mohou soutěžící zapojit do slosování o:

 • sadu dvou navijáků Daiwa - Kaprový naviják 20 Emblem 45 SCW QD OT 
 • dárkové poukazy na 2000,- Kč do e-shopu , nebo prodejny V Proudu a poukázku na víkend pro dva na Polský rybník na sezónu 2024                   
 • dárkový poukaz na 1000,- Kč do eshopu , nebo prodejny V Proudu a poukázku na víkend pro dva na Polský rybník na sezónu 2024, kterou organizuje pořadatel (dále jako „soutěž“), a dále podmínek pro výběr výherců a předání výhry ze strany pořadatele. Zapojením do soutěže projevuje soutěžící souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je dodržovat.
 • Pořadatel tímto prohlašuje, že:
 • soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook / Instagram a nijak s ní nesouvisí;
 • společnosti Facebook / Instagram vůči soutěžícím v rámci soutěže nevznikají žádná práva ani povinnosti.
 1. PODMÍNKY ÚČASTI
 1. Pro účast ve slosování je nutné splnit následující podmínky:
 • Zakoupit zboží na e-shopu, nebo v prodejně pořadatele za minimální hodnotu 1500,- Kč. Za každých 1500,- v hodnotě útraty bude vhozen do osudí jeden kupón s možností výhry.
 • adresa pro doručování v České republice;
 • věk soutěžícího v den vyhlášení soutěže alespoň 15 let;
 • dodržování podmínek sítě Facebook / Instagram po celou dobu trvání soutěže.
 1. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a další osoby, které se jakýmkoli způsobem podílí na činnosti pořadatele, a dále osoby blízké osob vyloučených z účasti na soutěži tímto článkem Pravidel.

 1418x252-Recovered-Recovered

 1. MECHANIKA SOUTĚŽE A VÝHRY
 1. Pro účast ve slosování je třeba splnit zadání: ​
 2. Zakoupit zboží na e-shopu, nebo prodejně pořadatele za minimální hodnotu 1500,- Kč
 3. Pokud je útrata větší než 1500,- Kč, bude do slosování vložen kupón za každých dalších 1500,- obsažených v útratě.
 4. Objednávku převzít nejpozději do 24.12.2023 od dopravce
 5. Do slosování se zařadí každá objednávka a prodejka, která splní podmínky v odstavci B od zveřejnění příspěvku 15.11.2023 o konání soutěže do 21. 12. 2023 do 24:00 hod. Výherce pořadatel vyhlásí 22.12.2023 ve 14:00 v příspěvku na facebookovém / instagramovém profilu pořadatele.

 

 1. Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze slosování objednávky, nebo prodejky:
 • o kterých pořadatel zjistil, nebo má důvodné podezření, že jsou účelově zadané s úmyslem nevyzvednutí, nebo stornování po vyhlášení výherců.
 • nesplňují podmínky pro účast v soutěži, nebo
 • v rámci soutěže sdílí vulgární, urážlivé, rasistické, či jinak nevhodné výroky či příspěvky, které jsou v rozporu s dobrými mravy nebo poškozují dobré jméno pořadatele.

 

 1. Soutěž má 3 výherce, kteří se budou losovat v pořadí třetí-druhý-první: první dárek: sadu dvou navijáků Daiwa - Kaprový naviják 20 Emblem 45 SCW QD OT, druhý dárek: dárkové poukazy na 2000,- Kč do e-shopu , nebo prodejny V Proudu a poukázku na víkend pro dva na Polský rybník na sezónu 2024.  Třetí dárek dárkový poukaz na 1000,- Kč do eshopu , nebo prodejny V Proudu a poukázku na víkend pro dva na Polský rybník na sezónu 2024). Pořadatel si vyhrazuje právo změnit výhru v případě, že původní výhru nemůže výhercům dodat z důvodů, které není schopen pořadatel sám zcela ovlivnit.

 

 1. Výherci soutěže budou vylosováni náhodně z osudí 

 

 1. Pro případ situace popsané v odstavci C bodě 3 budou vylosování náhradní tři výherci.
  Pokud se potvrdí situace popsaná v odstavci C bodě 3 budou tito náhradníci kontaktováni 10.1.2024

 

 1. Po vyhlášení výherců pořadatel kontaktuje výherce takto:
  napíše výhercům email a sdělí údaje potřebné pro předání výhry. Pokud se výherce pořadateli nepřihlásí ani do 7 dní od odeslání emailu bude vyměněn za náhradníka vylosovaného v původním losování.

 

 1. Pokud výherce výhru odmítne, provede pořadatel výměnu za náhradníka vylosovaném v původním losování.

 

 1. Na výhru nevzniká právní nárok. Výherci nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění.

 

 1. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit tato Pravidla. Každou změnu Pravidel pořadatel odůvodní a včas oznámí soutěžícím stejným způsobem, jako soutěž vyhlásil.

 

 1. OSOBNÍ ÚDAJE, AUTORSKÁ PRÁVA
 1. Zapojením soutěžících do soutěže vzniká pořadateli právo zpracovávat osobní údaje těchto soutěžících v rozsahu nezbytném pro to, aby soutěž proběhla podle Pravidel, mohli být vyhlášeni její výherci a předána výhra.

 

 1. Osobní údaje soutěžících pořadatel zpracovává jako jejich správce v tomto rozsahu:
 • pořadatel je oprávněn zpracovávat pouze tyto osobní údaje soutěžících — jméno a příjmení, popřípadě uživatelské jméno na sociální síti Facebook / Instagram, emailovou a doručovací adresu a telefonní číslo (u výherců);
 • pořadatel zpracovává osobní údaje za účelem zajištění průběhu, ukončení a vyhlášení soutěže podle Pravidel a za účelem následné komunikace s výherci a předání výhry;
 • právním základem pro zpracování je plnění smlouvy (resp. plnění toho, k čemu se pořadatel zavázal v těchto Pravidlech);
 • pořadatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje soutěžících nejdéle 1 rok po skončení soutěže, pokud mu právní předpisy v konkrétním případě nenařizují delší dobu zpracování (uchovávání);
 • pořadatel je oprávněn osobní údaje soutěžících předat pouze smluvním partnerům, kteří s ním spolupracují na soutěži, zejména společnosti případně smluvním partnerům, kteří pro pořadatele zajišťují marketingové, IT, účetní a právní služby;
 • soutěžící má ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajům právo na přístup, výmaz, opravu, omezení zpracování, přenositelnost a dále právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (uoou.cz), to vše v rozsahu nařízení GDPR.

 

Kontaktní údaje osoby, která je u pořadatele odpovědná za ochranu osobních údajů (zaměstnanec, pověřenec pro ochranu osobních údajů):
Zdenek Pešička     377 320322    zdenek.pesicka@vproudu.cz

 

 1. V případě, že bude chtít pořadatel využít osobní údaje k jinému účelu, než je uvedeno v těchto Pravidlech, např. zveřejnit jméno, příjmení a fotografii výherce na svých internetových stránkách apod., požádá konkrétní osobu o její výslovný a dobrovolný souhlas.